Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Momenteel is de VVJ een nieuwe groepsverzekering voor beroepsaansprakelijkheid (inclusief bijbehorende rechtsbijstand) aan het onderhandelen. Het contract met de vorige verzekeraar Athora Belgium (vroeger: Generali) is afgelopen. Intekenen kon nog tot 30 september en dat maximum voor een jaar. Om die reden behouden nog even onderstaande info.

Verzekeringsnemer

AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België)

Verzekeraar

generaliAthora Belgium, Louizalaan 149, 1050 Brussel

Verzekerden

 • Leden van de AVBB (VVJ & AJP) die intekenen.
 • Beroepsjournalisten, bezoldigd of zelfstandig
 • Stagiairs
 • Persmedewerkers
 • Associaties of vennootschappen van journalisten (zodra alle journalisten die er deel van uitmaken, toegetreden zijn tot deze polis en er de premie van hebben betaald)

Verzekerde risico’s

Beroepsaansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel, wegens schade of nadeel veroorzaakt aan derden of cliënten, in de uitoefening van hun beroep en volgend uit:

 • fouten, onjuistheden, vergissingen, vergetelheden, indiscretie en in het algemeen elke schadeverwekkende daad
 • diefstal, verdwijning, verlies, vernieling of beschadiging van dossiers of documenten die om beroepsredenen door derden werden toevertrouwd (alsook de kosten van wedersamenstelling van deze dossiers of documenten)
 • diefstal, ontvreemding, verduistering, heling, oplichting of misbruik van vertrouwen gepleegd door iedere persoon voor wie de verzekerden burgerlijk aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld, met uitsluiting van deze feiten gepleegd door de journalisten zelf.

Tevens worden de gevallen gedekt waarin een journalist solidair of in solidum gehouden is samen met de uitgever die verantwoordelijk is voor zijn artikel en/of mededeling.

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

 • De burgerlijke buitencontractuele aansprakelijkheid wegens schade veroorzaakt aan derden of cliënten.

Rechtsbijstand

 • de strafrechtelijke verdediging in verzekerde geschillen
 • de burgerrechtelijke verdediging in het kader van beroepsaansprakelijkheid in verzekerde geschillen
 • voor loontrekkenden: de verdediging voor de arbeidsrechtbank.

Wat is een schadegeval?

 • Elk geding of procedure ingesteld door een derde tegen een verzekerde om schadevergoeding of andere compensaties te verkrijgen.
 • Elk schriftelijk document van een derde waaruit blijkt dat het de bedoeling is van die persoon of organisatie een verzekerde aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van een beroepsfout van een verzekerde.
 • Elke strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen een verzekerde ten gevolge van een strafrechtelijk sanctioneerbare daad van een verzekerde.
 • Gelijk welke procedure of onderzoek voor de eerste keer ingeleid tegen een verzekerde door een administratieve of regulerende overheid.
 • Het schriftelijk melden door de verzekerde van feiten en omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een door dit contract gedekt schadegeval, zelfs wanneer geen vordering, zoals bepaald hiervoor, tot schadevergoeding werd ingediend.

Uitsluitingen

Schade die voortvloeit uit:

 • een kwaadwillige opzettelijke daad, met het doel een financiële schade te berokkenen en met de duidelijke bedoeling iemand of meerderen in een slecht daglicht te stellen en schade aan diens/hun imago te berokkenen, in strijd met de deontologie van het beroep
 • een vrijwillig delict of een opzettelijke daad waarvoor de aangestelden, tijdelijke of vaste medewerkers of stagiairs van de verzekerden persoonlijk aansprakelijk zijn
 • de zware fouten die hierna expliciet en limitatief wordt vermeld: dronkenschap, alcoholische intoxicatie of iedere analoge toestand veroorzaakt door het gebruik van drugs en/of misbruik van medicatie, voor zover die zware fouten een oorzakelijk verband hebben met de schade
 • verlies van lezers en/of publiek, tenzij dit te wijten is aan een gedekte professionele fout
 • boeten en kosten van strafvervolging die persoonlijk moeten worden gedragen door de verzekerden, behalve indien ze tegen hen gevorderd worden in hun hoedanigheid van burgerlijk aansprakelijke partij
 • betwistingen betreffende erelonen en persoonlijke kosten.

Verzekerde bedragen en vríjstellingen

 • Beroepsaansprakelijkheid:

Limiet: 125.000 euro per schadegeval, alle schade samen.

Vrijstelling: 500 euro per schadegeval.

 • Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating:

Limiet: 1.250.000 euro per schadegeval, alle schade samen.

Vrijstelling: 500 euro per schadegeval (uitsluitend voor materiële schade).

 • Rechtsbijstand:

Limiet: 12.500 euro per schadegeval.

Premie

250 euro per journalist per jaar.

Bijpremie

250 euro per journalist per jaar bij optionele dekkingsuitbreiding voor VS/Canada.

Hoe intekenen ?

Stap 1. Print het inschrijvingsformulier inschrijvingsformulier-verzekering-beroepsaansprakelijkheid uit en vul het in.

Stap 2. Stuur het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier op:

– via de post: AON Risk Solutions | Aon Affinity Belgium, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem
– via mail: bart.segers1@aon.be (Bart Segers volgt het dagelijks beheer van de verzekeringspolissen op)

De verzekeraar heeft het recht toetreding van de journalist te weigeren per brief binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier. Na aanvaarding van uw inschrijving, kunt u de premie via overschrijving betalen. Na de betaling krijgt de verzekerde per mail een persoonlijk jaarlijks verzekeringsattest.

Download de productfiche.

Download de algemene voorwaarden.

Download de speciale voorwaarden.