Big Brother Awards 2016: VVJ nomineert verstrenging geheim strafonderzoek

Voor de Big Brother Awards editie 2016 nomineert de VVJ de door velen gewenste verstrakking van het geheime karakter van strafrechtelijke vooronderzoeken. Zoiets dreigt al te veel berichtgeving over criminaliteit onmogelijk te maken. Zoals vorig jaar neemt de VVJ opnieuw deel aan de organisatie van de Big Brother Awards. Met dat event, op donderdag 6 […]

lees meer

Serge Simonart: tijd voor een hardere aanpak van roddeljournalistiek

Dag Allemaal baseerde zijn verhaal op twee getuigenissen van muziekjournalisten, een openlijke en een anonieme. Serge Simonart spreekt van ergerlijke roddeljournalistiek, die zijn reputatie als journalist drastisch schaadt. De Raad voor de Journalistiek, waar Simonart klacht indiende, zag geen beroepsethische tekortkomingen in hoofde van Dag Allemaal. Maar volgens de Humo-journalist doet die uitspraak onvoldoende recht […]

lees meer

VVJ blijft met EFJ aandringen op aanpassing Europese richtlijn tot bescherming van bedrijfsgeheimen

  Alvast de Nederlandstalige Europese parlementsleden kregen van de VVJ volgend bericht:     Betreft: Trade Secrets Directive – belemmering van journalistiek werk     Op 16 juni keurde het Legal Affairs Committee van het Europees Parlement een gewijzigd ontwerp goed van richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen.     Dat Europa industriële spionage makkelijker […]

lees meer

Journalisten vergoeden in bonussen in plaats van met barema’s: problematisch voor werkdruk en deontologie

  VVJ vraag fundamenteel debat   JOURNALISTEN VERGOEDEN in BONUSSEN in plaats van BAREMA’S: PROBLEMATISCH VOOR WERKDRUK EN DEONTOLOGIE   Naar aanleiding van de ambitie van diverse mediadirecties om ook journalisten almaar meer met bonussen te gaan vergoeden, nam de VVJ-bestuursraad volgend standpunt in.   De VVJ stelt vast dat diverse persbedrijven de intentie hebben […]

lees meer

VRT en ‘de Keizer van Oostende’ – VVJ-mededeling

MEDEDELING VVJ OVER HET INCIDENT TUSSEN ENKELE JOURNALISTEN EN ‘DE KEIZER VAN OOSTENDE’    Zonder enige uitspraak te doen over (de correctheid van) de gebrachte informatie, noch over de (al dan niet) deontologische werkwijze van de betrokken collega’s, wenst de Raad van Bestuur van de VVJ het volgende aan te stippen:   1. De VVJ zal zoals steeds […]

lees meer

Berichtgeving over busongeval: VVJ dringt aan sereniteit en respect voor slachtoffers

Verslaggeving over dramatische gebeurtenissen is en blijft een delicate aangelegenheid. Het nieuws komt onverwacht, massaal en moeilijk controleerbaar op ons af. En dan is het de moeilijke taak van de media om orde te scheppen in de chaos. Ook op die momenten is het onze maatschappelijke taak om sereen, eerlijk en objectief het publiek te […]

lees meer

Reclamedruk op journalisten is reëel

Dat blijkt uit recent onderzoek van de Leuvense economen Dries De Smet en Stijn Vanormelingen. In het kader van zijn doctoraatsonderzoek stuurde De Smet een enquêteformulier naar 755 Vlaamse krantenjournalisten, wat hem 101 bruikbare antwoorden opleverde. Ook de vraag om een artikel te herschrijven teneinde de adverteerder in een gunstiger daglicht te plaatsen wordt wel […]

lees meer

Debat over pers en privacy woedt volop, ook binnen VVJ

Marc Van de Looverbosch plaatste in zijn \'edito\' serieuze kanttekeningen bij al te expliciete foto\'s die twee kranten publiceerden van een zestienjarig meisje dat haar jongere zus zwaar zou hebben mishandeld. En hij herinnerde daarbij aan de nieuwe Code voor deontologie, die de Raad voor de Journalistiek pas goedkeurde.

lees meer

Raad voor de Journalistiek blijft uitkomen voor zijn visie op journalistieke beroepsethiek

Hier volgt de volledige mededeling van de Raad voor de Journalistiek: “Ondanks de recente beschikking van een Brusselse kort gedingrechter blijft de Raad voor de Journalistiek ook in de toekomst vragen en klachten behandelen over journalistiek, en zal de Raad er ook standpunten over blijven innemen. Op 24 juni 2008 heeft de Brusselse kort gedingrechter […]

lees meer

Rechter legt bommetje onder Raad voor de Journalistiek

De rechter wil dat een rechtbank zich eerst ten gronde uitspreekt over de vraag of de Raad voor de Journalistiek wel de bevoegdheid heeft om publiekelijk te oordelen of een ‘onafhankelijk’ journalist al dan niet de regels van de journalistieke ethiek heeft nageleefd. De Brusselse kortgedingrechter blijkt zijn twijfels te hebben over de bevoegdheid van […]

lees meer

VVJ herinnert aan aanbevelingen voor de berichtgeving over zelfdoding

De VVJ oordeelt het daarom opportuun te herinneren aan de ‘Aanbevelingen voor de berichtgeving over zelfdoding’ die ze samen met de Werkgroep Verder en de Raad voor de Journalistiek op papier heeft gezet. Een oproep in die zin is maandag verstuurd naar alle Vlaamse hoofdredacties en VVJ-vertegenwoordigers. De VVJ sluit zich daarentegen niet aan bij […]

lees meer

‘Zelfmoord wordt gehypet’

Uit onderzoek is gebleken dat ook de media een rol kunnen spelen in suïcidaal gedrag. De berichtgeving kan preventief werken, maar kan er mensen helaas net zo toe aanzetten.
Werkgroep Verder heeft dan ook op 10 september 2007, samen met de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de Raad voor de Journalistiek, media-richtlijnen opgesteld over de berichtgeving over zelfdoding. Deze campagne \'Als journalist kan je levens redden\' kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en bundelt enkele do’s en don’ts.

lees meer