Kamer keurt wet tot bescherming bronnengeheim goed

Rest nog de publicatie van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen daarna treedt de wet in werking. De AVBB hoopt dat gerechts- en politiefunctionarissen in het land onmiddellijk kennis nemen van de inhoud en implicaties ervan. Foto: dekamer.be

lees meer

Kamercommissie Justitie unaniem achter bronnengeheim

Patrick De Groote (N-VA) trok zijn amendement tot uitbreiding van de bronnenbescherming tot niet-professionele journalisten weer in, na een vraag van de AVBB in die zin. Enkel wie vergoed wordt voor zijn journalistieke werk – ook al is dat in bijberoep – valt dus onder de bescherming. Van zijn kant zag Olivier Maingain (FDF) uiteindelijk […]

lees meer

Justitieminister steunt bronnenbescherming journalist

Onkelinx zei in de Kamercommissie voor Justitie dat de Senaat het wetsontwerp dat de Kamer eerder, in mei vorig jaar al goedkeurde, verder heeft verfijnd. “Ik steun dan ook de aanpassingen die de Senaat heeft aangebracht. Zij verbeteren werkelijk de bestaande onzekere situatie.” De Justitieminister vermeldde de uitbreiding van het toepassingsgebied naar ‘medewerkers’ van de […]

lees meer

Amerikaanse journalisten moeten bronnen onthullen

Cooper en Miller beweren dat ze het recht hebben om hun bronnen geheim te houden, ze verwijzen daarvoor naar de First Amendment. Maar de rechtbank oordeelde dat er geen enkele reden is om zich op het First Amendment te beroepen om de bronnen te beschermen. Indien de twee journalisten hun bronnen niet onthullen riskeren ze […]

lees meer

Reporters zonder Grenzen veroordeelt telefoontap

RZG vindt dat de Belgische gerechtelijke macht artikel 10 van de Europese Mensenrechtenconventie moet respecteren. Journalisten mogen niet ingezet worden als hulpkrachten van de politie. RZG veroordeelt de schending van het recht op bescherming van het bronnengeheim aangezien het om een onaantastbaar principe gaat.

lees meer

Senaat keurt bescherming bronnengeheim unaniem goed

Alle 54 aanwezige senatoren stemden om 18u35 voor de tekst, die eerder ook al door de Senaatscommissie voor Justitie unaniem goedgekeurd was. Verscheidene senatoren verwezen naar de recente huiszoeking en telefoonregistratie bij de redactie van de krant De Morgen (zie eerdere nieuwsberichten op deze website) om hun stemhouding te verantwoorden.

lees meer

VVJ/AVBB steunt De Morgen in verzet tegen telefoontap

Beide zoekacties vonden plaats uitgerekend tien jaar na een reeks eerdere huiszoekingen op Belgische redacties die in 2003 aanleiding gaven tot een scherpe veroordeling van België door het Europese Mensenrechtenhof in Straatsburg.

Voor de VVJ/AVBB toont dit pijnlijk duidelijk aan dat justitie in de voorbije tien jaar niets heeft geleerd inzake respect voor het journalistieke bronnengeheim.

lees meer

Telefoonregistratie DM-journaliste bevestigt noodzaak wettelijke regeling bronnengeheim

Justitie blijkt tot de telefoonregistratie te zijn overgegaan na een publicatie in De Morgen van 8 mei vorig jaar. In het artikel citeerde journaliste Anne De Graaf uit een vertrouwelijk verslag van een bijeenkomst van parket en politie op 24 maart. Die vergadering ging over een mogelijke moslimterreuraanslag in Antwerpen naar aanleiding van de opening van de hst-tunnel aan het Centraal Station.

lees meer

Bronnengeheim komt versterkt uit Senaat

Met de wijzigingen komen de senatoren in grote lijnen tegemoet aan een reeks verzuchtingen die de AVBB had geformuleerd omtrent de wettekst die de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 6 mei 2004 goedkeurde.

Zo wordt het toepassingsgebied van de bescherming uitgebreid tot 'redactiemedewerkers' die - in het spoor van de eigenlijke journalist - op de hoogte kunnen zijn van de oorsprong van vertrouwelijke informatie.

lees meer

Senaat bekijkt bronnengeheim

De Senaat moet stilaan haast maken met het wetsontwerp, dat begin mei al door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd werd. De ‘evocatietermijn’, binnen dewelke de senatoren de tekst terug aan de Kamer moeten bezorgen, loopt op 20 december onherroepelijk af. Gaan de senatoren die termijn te buiten, dan wordt de tekst die de Kamer op […]

lees meer