Journalist beschuldigd na beroep op bronnengeheim

Douglas De Coninck had enkele keren contact met militanten van De Stoete Ostendenoare naar aanleiding van hun acties. Daarover bracht de journalist verslag uit in De Morgen medio 2005. Zelf werkte De Coninck in de jaren '80 even voor de Oostendse stadskrant De Stoeten Ostendenoare, maar dit blad verdween eind jaren '90 en heeft met de gelijknamige actiegroep die in 2005 het daglicht zag niets te maken.

lees meer

Nederlandse Telegraaf-journalisten komen vrij

Bart Mos en Jooste de Haas publiceerden begin dit jaar informatie uit geheime dossiers van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD in De Telegraaf. Daarop heeft de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst de twee journalisten vier maanden lang afgeluisterd en geobserveerd, in de hoop hun bronnen te achterhalen. Maar een rechtbank in Den Haag besliste dat de AIVD de afluisterhandelingen moest stopzetten. Het Openbaar Ministerie besliste in oktober om de journalisten niet te vervolgen voor het publiceren van staatsgeheime informatie.

lees meer

AVBB blij met arrest Arbitragehof over Bronnenwet

Volgens het Arbitragehof kon de wetgever het journalistieke bronnengeheim verregaand beschermen, omdat dit in het belang is van de persvrijheid en de democratie.

Dat het bronnengeheim niet doorbroken kan worden door personen die zich gekrenkt voelen in hun eer, is volgens het Hof verantwoord omdat journalisten nog altijd burgerrechtelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele fouten in hun berichtgeving.

lees meer

Bronnengeheim is geen privilege

De studiedag was opgezet door de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België (AVBB), de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent, de ULB en de Internationale en Europese federaties van journalisten. Aanleiding was de Werelddag van de persvrijheid, woensdag 3 mei.

lees meer

Arbitragehof bekijkt Bronnenwet

Drie particulieren hebben verzoeken ingediend tot vernietiging van de wet van 7 april 2005. Onder hen de Leuvense hoogleraar Luc Lamine en diens echtgenote Maggy Weemaes. Lamine pleitte woensdag dat de Bronnenwet de deur open zet voor ongecontroleerde geruchtenstromen, zoals hij zelf eens mocht ervaren toen hij in De Standaard en De Morgen een negatieve pers kreeg. De aanleiding voor die berichtgeving was zijn kandidatuurstelling als Vlaams Belang'er bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

lees meer

Nieuws maken tussen vreugde en verlangen

De bronnen beschermd Op 17 maart keurde de Kamer de wet tot bescherming van de journalistieke bronnen goed. De regeling trad in werking op 7 mei. Na een kwarteeuw incidenten tussen pers en gerecht – met verhoren, huiszoekingen, inbeslagnemingen, telefoonregistraties en zelfs arrestaties – was de wet bittere noodzaak. Een onderzoeksrechter kan nu enkel nog […]

lees meer

AVBB vrijwaart bronnengeheim tegen BOM

Een eerdere wet op de bijzondere opsporingsmethoden (BOM) van politie en justitie werd door het Arbitragehof vernietigd, omdat het recht van privacy van de burger onvoldoende werd gevrijwaard. Om een juridisch vacuum te vermijden, moet het Parlement voor het jaareinde absoluut de nieuwe wet hebben goedgekeurd. Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) duldde dan ook geen echt debat over haar wetsontwerp, tot grote onvrede van parlementsleden, advocatuur en de AVBB.

lees meer

Amerikaanse journaliste achter de tralies

Miller zegt dat het aan haar geweten zou knagen indien ze haar bronnen zou onthullen. Tegen rechter Thomas F. Hogan zei ze: "Indien journalisten geen vertrouwelijkheid kunnen garanderen, dan kunnen journalisten niet functioneren en dan is er geen persvrijheid". De rechter meent dat Miller geen respect verdient door haar bronnen geheim te houden, en veroordeelde haar voor zogenaamde 'belediging van het hof'.

lees meer

Outing ‘Deep Throat’ illustreert belang bronnengeheim

De journalisten van The Washington Post die indertijd het schandaal uitbrachten, bevestigden dat Felt hun fameuze 'Deep Throat' was. In 1974 moest Richard Nixon naar aanleiding van de onthullingen in de 'Post' ontslag nemen als president van de VS. Medewerkers van Nixon hadden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen ingebroken in het hoofdkwartier van de Democratische Partij en er afluisterapparatuur geplaatst.

lees meer

Vlaams Belanger Luc Lamine vordert vernietiging Bronnenwet

Lamine vraagt meteen de vernietiging van de volledige wet, niet alleen maar één of enkele artikelen eruit. Hij baseert zijn vordering op drie argumenten. Om te beginnen neemt hij het niet dat enkel professionele journalisten aanspraak kunnen maken op de wettelijke bescherming, en onbezoldigden niet. Lamine vindt anderzijds de bronnenbescherming als zodanig te ruim. De […]

lees meer

Bronnenwet in Belgisch Staatsblad

Koning Albert II heeft de bronnenwet op 7 april bekrachtigd. Eerder keurden de Kamer en Volksvertegenwoordigers en de Senaat de tekst unaniem goed. De inwerkingtreding van de wet komt niks te vroeg. In de jongste weken is de Belgische Staat weeral drie keer tot de orde geroepen voor de schending van het bronnengeheim van journalisten. […]

lees meer

Opinie: Bescherming journalistiek bronnengeheim geen vrijbrief voor ongebreidelde journalistiek

Om een vrijbrief voor ongebreidelde en onverantwoorde journalistiek gaat het, zoals sommige critici lijken te vrezen, niet. Wel integendeel: de regeling stelt voor journalisten de uitdaging om correct met hun informatiebronnen om te gaan alleen maar nog meer op scherp. Dat veronderstelt dan wel dat ook de bedrijfsleiders meewillen.

lees meer