De ‘fix’ en de auteursrechten

Sinds 1 juli kunnen freelancers de betaling voor hun auteursrechtelijk beschermd werk fiscaal beschouwen als 50 % voor de overdracht van hun auteursrechten aan de uitgever en 50 % voor het verrichte werk. Maar hoe zit het dan met freelancers die een maandelijkse vaste vergoeding krijgen voor hun geleverd auteursrechtelijk beschermd werk? Enkele uitgevers hebben […]

lees meer

Wachten op nieuwe reprografieregeling

De federale regering bereikte een akkoord over een grondige hervorming van de reprografieregeling. In principe zullen journalisten via de JAM en Reprobel dezelfde vergoedingen kunnen krijgen als in het verleden. Politiek akkoord over nieuwe reprografieregeling De wetgeving op de reprografie laat toe dat particulieren, alsook onderwijs- en wetenschappelijke instellingen, overheid en bedrijven, kopieën maken van […]

lees meer

Auteursrechten in uw belastingaangifte

Even vooraf: inkomsten uit auteursrecht zijn roerende inkomsten, geen beroepsinkomsten. Ze worden apart belast, tegen 15%, na aftrekking van vrij hoge forfaitaire kosten. Dat zijn dus kosten die u niet hoeft te bewijzen, ze worden automatisch van die roerende inkomsten afgetrokken. Maar als u denkt méér kosten te kunnen bewijzen dan die forfaitaire kosten, dan […]

lees meer

Vademecum voor Zelfstandige Journalisten weer up to date

Na jaren onzekerheid inzake de fiscaliteit van inkomsten uit auteursrechten, bevat het herwerkte vademecum een overzicht van je mogelijkheden op dat vlak. Daarnaast zijn uiteraard ook allerlei andere gegevens bijgewerkt: – Een contract met een uitgever opstellen: Wat moet daarin staan? In het vademecum vind je een nieuw model hiervoor, dat rekening houdt met de […]

lees meer

Van Overtveldt bevestigt: volledige betaling in auteursrechten kan

De Kamerleden Peter Dedecker (N-VA) en Griet Smaers (CD&V) hadden de minister om duidelijkheid gevraagd. Na de publicatie, in september vorig jaar, van een circulaire door de FOD Financiën – die freelancers en uitgevers toeliet vrij te bepalen op welke manier ze auteursrechten en prestaties vergoeden – bleef de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) namelijk de aangiften […]

lees meer

Contract bepalend voor mogelijkheid fiscale optimalisatie auteursrechten

Eindelijk meer duidelijkheid over fiscaal statuut van journalistieke auteursrechten Contract bepalend voor mogelijkheid om fiscaal voordeelregime auteursrechten te genieten De FOD Financiën publiceerde op woensdag 22 oktober dan toch een lang verwachte circulaire over de wijze waarop journalisten gebruik kunnen maken van het fiscale voordeelregime voor auteursrechten. Wat houdt de circulaire in?   Leidraad van de […]

lees meer

Het labyrint van het portretrecht

Het thema werd ingeleid door Dirk Voorhoof, professor mediarecht aan de UGent, die aan de hand van voorbeelden mooi illustreerde welke complexe juridische materie het portretrecht is. Diverse aspecten uit het recht komen er bij kijken: het persoonlijkheidsrecht van het individu, de auteurswet (waarin het portretrecht eigenlijk ten onrechte is opgenomen), de onrechtmatige daad (art. […]

lees meer

23 april: werelddag van de auteursrechten

  De IFJ en haar Europese poot EFJ merken op dat wereldwijd journalisten nog altijd worden gedwongen om hun auteursrechten af te staan aan hun werkgevers. Die overdrachten betreffen zowel hun morele als hun patrimoniale rechten, en geven uitgevers of omroepen onbeperkt en exclusief de mogelijkheid om het journalistieke werk uit te baten. Vaak kunnen zij het journalistieke […]

lees meer

Belasting auteursrechten blijft 15 procent

Maandag 26 november kondigde de auteursvereniging Sabam aan dat de federale overheid ook auteursrechten, net als andere roerende inkomsten, tegen een tarief van 25% zou belasten, terwijl dat sinds 2008 maar 15% was. De belasting zou dan wel “bevrijdend” zijn, dus niet meer te vermelden op de belastingaangifte. De artistieke en journalistieke wereld stond meteen in […]

lees meer

Fiscale voordeelregeling voor auteursrechten – en wat met beroepsinkomsten en sociaal statuut ?

De fiscale voordeelregeling voor auteursrechten ging op 1 januari 2008 retroactief van start, ook al werd ze pas medio 2008 definitief door het parlement goedgekeurd. Afgelopen jaar was dus het eerste waarin het nieuwe regime volop uitwerking kreeg.

lees meer

Uitgevers trachten nieuw fiscaal voordeel auteursrechten in te pikken

Sommige uitgevers, en La Libre Belgique heeft de spits afgebeten, delen hun medewerkers mee dat zij de normale vergoedingen, die vroeger als beroepsinkomsten aan de fiscus werden aangegeven, gedeeltelijk of zelfs volledig herkwalificeren als auteursrechten. De Brusselse krant stelt zelfs voor om de tarieven verminderen, wat toch gecompenseerd zou worden door het nieuwe gunstregime en […]

lees meer

Auteursrecht en de fiscus

Tot nu toe werden inkomsten uit auteursrechten – afhankelijk van de interpretatie van de belastingcontroleur – gekwalificeerd als beroepsinkomsten of roerende inkomsten of nog diverse inkomsten. Als ze als beroepsinkomsten werden beschouwd, werden ze belast tegen de hoogste aanslagvoet. Het nieuwe door Kamer en Senaat aanvaarde wetsontwerp, dat nog door de koning moet worden bekrachtigd, […]

lees meer