Freelancen bij werkgever

Ik ben net afgestudeerd als journalist en kan deeltijds bij de radio terecht. Daarnaast wil ik ook freelancen als journalist. Mag dat voor diezelfde radio? En hoe zit het met de btw en de sociale zekerheid?

 

Wie minstens een halftijdse baan heeft, kan daarnaast een zelfstandig nevenberoep hebben, maar in principe kan dat niet bij de werkgever waar je al als loontrekkende werkt.

Het kan eventueel toch, op voorwaarde dat de activiteiten als loontrekkende heel duidelijk zijn afgescheiden van het werk als zelfstandige (je zou bijvoorbeeld in loondienst werken voor de verkeersredactie van een radio, en in het weekend freelance voor de sportredactie van dezelfde werkgever).

Voorwaarde twee is dat je met die werkgever ook heel duidelijk een contract hebt dat stelt dat wat je als zelfstandige doet (ook eventuele fouten die je in die hoedanigheid zou kunnen maken) geen gevolgen heeft voor het werk in loondienst.

Freelancejournalistiek is vrijgesteld van btw (art. 44, §3, 3° van het btw-wetboek) als je een contract voor uitgave hebt  (de medecontractant verplicht er zich toe het werk te publiceren of uit te zenden) .Als je een ereloonnota opstelt, vermeld je die vrijstelling (en dat artikel) er het best bij.

Heb je geen contract voor uitgave (geen toezegging dat het werk zal worden gepubliceerd of uitgezonden) of werk je via een vennootschap, dan moet voor journalistiek werk 6% btw worden aangerekend. Is je jaaromzet aan btw-plichtige activiteiten evenwel kleiner dan 5.580 euro (vanaf 1 april 2014: 15.000 euro), dan val je onder de vrijstelling van btw als ‘kleine onderneming’ . Op je ereloonota vermeld je dan: Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, btw niet toepasselijk.” (art. 56 § 2 van het btw-wetboek en koninklijk besluit nr. 19 van 29 december 1992).

Als zelfstandige moet je wel een ondernemingsnummer aanvragen (als niet-handelsonderneming naar privaat recht, met Nacebel-code 90.031) bij een ondernemingsloket. 

Wat de sociale zekerheid betreft: wie minstens 50 procent in loondienst werkt (of een ander statuut heeft, zoals dat van werkloze, of 60 procent van een voltijdse leeropdracht in het onderwijs), is voor zijn journalistiek nevenberoep vrijgesteld van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en hoeft dus ook geen bijdragen te betalen. Let wel: dat geldt louter voor een journalistiek nevenberoep, copywriting valt daar bijvoorbeeld niet onder.