Factuur opstellen

Sinds kort werk ik freelance als journalist in nevenberoep. De krant waar ik voor schrijf, heeft me gevraagd een factuur op te sturen voor mijn al geleverde prestaties. Wat moet daarop staan?

 

Als zelfstandig journalist (al dan niet in nevenberoep) ben je niet altijd verplicht facturen op te stellen. Als je niet btw-plichtig bent,, kun je met een eenvoudige ereloonnota volstaan.

Een ereloonnota is niet onderworpen aan bepaalde specifieke formaliteiten zoals een factuur. Je vermeldt uiteraard wel je naam, adres en rekeningnummer, de geleverde prestaties en het daarbij horende ereloon.

Freelancejournalistiek is vrijgesteld van btw (art. 44, §3, 3° van het btw-wetboek) als je een contract voor uitgave hebt  (de medecontractant verplicht er zich toe het werk te publiceren of uit te zenden) .Als je een ereloonnota opstelt, vermeld je die vrijstelling (en dat artikel) er het best bij.

Heb je geen contract voor uitgave (geen toezegging dat het werk zal worden gepubliceerd of uitgezonden) of werk je via een vennootschap, dan moet voor journalistiek werk 6% btw worden aangerekend. Is je jaaromzet aan btw-plichtige activiteiten evenwel kleiner dan 5.580 euro (vanaf 1 april 2014: 15.000 euro), dan val je onder de vrijstelling van btw als ‘kleine onderneming’ . Op je ereloonota vermeld je dan: Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, btw niet toepasselijk.” (art. 56 § 2 van het btw-wetboek en koninklijk besluit nr. 19 van 29 december 1992).

Wie wél met facturen werkt, moet een aantal formaliteiten in acht nemen.

Elke factuur moet vermelden: het woord ‘factuur’; de plaats en datum waarop ze is uitgereikt en een volgnummer zoals ze is ingeschreven in het boek van de uitgaande facturen; de naam en het adres, plus het ondernemingsnummer (of btw-nummer) van de leverancier van de prestaties; diezelfde gegevens van de persoon of organisatie aan wie de dienst is geleverd; datum van levering en omschrijving van de aard van de diensten; het toepasselijke btw-tarief (voor journalistiek werk is het tarief 0% of 6%); de totaal verschuldigde btw en het totaal te betalen bedrag.