DEADLINE Open Call – beurs voor financiële ondersteuning van journalisten

Wereldwijd staat het klimaat onder druk. Het is een pijnlijke realiteit dat de landen die vaak het minst hebben bijgedragen tot de klimaatcrisis het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen. Dit is onrechtvaardig. 11.11.11 geeft financiële steun aan journalisten die straffe reportages maken over de impact van klimaatverandering op de meest kwetsbaren wereldwijd en over jonge klimaatchangemakers die niet bij de pakken blijven zitten.

De deadline om financiële ondersteuning aan te vragen is 4 juni, 23.59 u.

 

Doelstellingen

Deze financiering kader binnen het EC DEAR-project 1Planet4All. De doelstelling van deze beurs is om journalisten in staat te stellen journalistieke projecten van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren die tegemoet komen aan de algemene doelstelling van het project:
Enhanced understanding of young people (15-35) of the impact of climate change at global level, including impact on migration, and of the urgency for individual and collective action.

We reiken deze beurs uit omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk (jonge) mensen correct geïnformeerd worden over de klimaatcrisis, zijn gevolgen en mogelijke oplossingen.
Voorstellen moeten gericht zijn op het produceren van kwalitatieve informatie over de klimaatcrisis waarbij de focus zowel kan liggen op de oorzaken, de impact als op mogelijke oplossingen.

Thema’s

Klimaatrechtvaardigheid, klimaat & ontwikkeling, klimaat & migratie, jonge klimaatchangemakers

Doelgroep outputs

15-35 jarigen (of een specifiek doelgroep binnen deze leeftijdscategorie) in Vlaanderen, België of Europa.

Aard van de output(s)

Eindproducten kunnen zowel in de vorm van een artikel (krant, magazine) als audiovisueel (video, podcast, fotografisch, etc.). Publicaties in eigen beheer komen niet in aanmerking.

Aard en bedrag van de beurs

De subsidie is specifiek voor een ‘journalist trip’, waarbij een verhaal gemaakt wordt rond de impact van klimaatverandering op de meest kwetsbaren wereldwijd, over mogelijke oplossingen of over jonge mensen (15-35 jaar) die strijden voor een duurzame toekomst waar klimaatrechtvaardigheid voorop staat.

De steun wordt verleend in de vorm van een subsidie (tot €4.000) aan individuele journalisten (schrijvende of audiovisuele pers). Deze subsidie is afkomstig van de Europese Commissie en kadert binnen het project 1Planet4All.  Er is een totaalbudget van €24.000 euro beschikbaar. Er wordt maximaal een bedrag van €4.000 toegekend per aanvraag.

De beurs wordt toegekend door 11.11.11 vzw aan natuurlijke personen. Bij ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zal 60% van het bedrag betaald worden. Na rapportage aan 11.11.11 (na publicatie van de output, of verantwoording bij niet slagen) zal de overige 40% betaald worden.

De subsidie kan aangewend worden voor 3 soorten kosten:

 • Werktijd: bijvoorbeeld voor freelancers die gedurende de uitvoering van dit project geen andere inkomsten hebben of indien u onbetaald verlof dient op te nemen. Het bedrag kan max 1500 euro/maand zijn.
 • Onkosten gerelateerd aan de journalist trip: transport, verblijf, tolken en vertalers, …
 • Productiekosten (post-productie, …)

Kosten die niet in aanmerking komen: aankoop van investeringsgoederen zoals camera’s, …, maaltijden en per diems, overheadkosten.

Bij de aanvraag dient een doordachte en realistische begroting opgemaakt te worden. Op basis van deze begroting wordt het bedrag toegekend (met een maximum van 4000 euro).

In het voorstel moet worden aangetoond dat het project waarvoor deze subsidie wordt aangewend ongebruikelijke kosten met zich meebrengt of dat de normale honoraria van een redactie niet volstaan. Het project dat wordt ingediend moet de gebruikelijke verslaggeving overstijgen, hetzij door de keuze van het onderwerp, de benadering of de invalshoek.

Timing

 • De deadline voor de indiening van een projectvoorstel is 4 juni 2021 om 23:59, te bezorgen aan leen.jansen@11.be.
 • Ten laatste 15 juli worden indieners op de hoogte gebracht of ze al dan niet aanspraak kunnen maken op deze financiële beurs.
 • Journalist trips kunnen plaatsvinden tussen 1/08/2021 en 1/05/2022.
 • Outputs moeten ten laatste op 1/10/2022 gepubliceerd zijn.

Procedure

U dient een PDF van max. 4 pagina’s in te dienen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Persoonsgegevens indiener; ervaring /CV
 • Verhaal, inhoud en wijze van informatievergaring
 • Locatie(s)
 • Haalbaarheid van het project
 • Verwachte output(s), publicatiemogelijkheden (haalbaarheid en eventuele intentieverklaringen van media), (hoofd)doelgroep en geschat bereik
 • Begroting: ruwe begroting van de journalist trip en eventuele post-productie: begroting per uitgavenpost voor gevraagd bedrag aan 11.11.11 (max 4000 euro), eventueel andere uitgavenposten en financierder(s), eventueel andere inkomsten zoals honoraria.
 • Timing: voorbereiding, trip, verwachte publicatie

Deze pdf dient ten laatste 4/06/2021 bezorgd te worden aan leen.jansen@11.be.

Het opzet en de aanpak van de ingediende projecten moeten overtuigen: de plannen dienen goed doordacht en uitgewerkt te zijn, de haalbaarheid van het project moet goed omschreven worden (incl voorbereiding).
De aanvrager moet – afhankelijk van het soort project – kunnen aantonen dat hij of zij over de nodige kennis, geschiktheid of ervaring beschikt om het plan te kunnen uitvoeren.

De beslissing of uw dossier op subsidies kan rekenen wordt in alle onafhankelijkheid genomen door de jury. Deze wordt beoordeeld naar inhoud, haalbaarheid en publicatiemogelijkheden.

Het antwoord van de jury kunt u per mail verwachten ten laatste op 15 juli 2021. Indien geselecteerd wordt hierna het samenwerkingsverband contractueel vastgelegd.

Surf voor meer informatie over deze werkbeurzen naar de website van 11.11.11