Algemene ledenvergadering VVJ op zaterdag 22 februari

                               

 Uitnodiging

Algemene Vergaderingen

VVJ – AVBB

Zaterdag 22 februari 2014 om 10 uur

Zennestraat 21, 1000 Brussel

 

 

2014 wordt een druk journalistiek jaar. Met verkiezingen en een wereldkampioenschap voetbal. Met blijvend hete hangijzers zoals de vergrijzing en de klimaatverandering. En met een voortschrijdende digitale revolutie, die ook de nieuwsmedia treft en waarvan we als journalist de gevolgen elke dag weer aan den lijve ondervinden. Wat heeft een journalistenvereniging te betekenen anno 2014? Hoe gaan we om met de mediacrisis? Hoe houden we zo veel mogelijk journalisten aan het werk? Hoe nieuwe projecten steunen zonder afbreuk te doen aan klassieke nieuwsmerken? Hoe vrijwaren en bevorderen we de werkomstandigheden van journalisten? En hoe komen de VVJ en de Belgische AVBB verder tegemoet aan de noden en verzuchtingen van de duizenden journalisten in het land? Kom mee debatteren over een en ander op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Elke stem telt.

 de Raad van Bestuur van de VVJ/AVBB

 

ALGEMENE VERGADERING VVJ

 

Agenda:

 

1.      Activiteitenverslag 2013, voorgesteld door de voorzitter

2.      Debat over actuele dossiers; planning werkjaar 2014

3.      Financiën: rekeningen 2013 en begroting 2014, voorgesteld door de secretaris-penningmeester; décharge van de bestuursleden

4.      Invulling nieuwe mandaten in de Raad van Bestuur

5.      Varia

 

 

 

na de A.V. van de VVJ:

ALGEMENE VERGADERING AVBB

 

Agenda:

 

1.      Activiteitenverslag 2013, voorgesteld door de co-voorzitters

2.      Debat over actuele dossiers

3.      Financiën: rekeningen 2013 en begroting 2014, voorgesteld door de secretaris-penningmeester; décharge van de bestuursleden

4.      Invulling nieuwe mandaten in de Raad van Bestuur

5.      Varia

 

 

De voorzitters van de AVBB (VVJ en AJP) nodigen alle aanwezigen na de A.V. uit op een glas.

 

 

Voor wie ?

 

De  algemene ledenvergaderingen van VVJ en AVBB omvatten alle erkende beroepsjournalisten die lidgeld betaalden voor 2014.

Zij hebben zowel stemrecht als het recht om verkozen te worden in de Raad van Bestuur.

Andere VVJ/AVBB-leden (stagiairs, oud-journalisten, persmedewerkers, houders van een T-kaart, studenten/docenten) kunnen de AV bijwonen zonder stemgerechtigd of verkiesbaar als bestuurslid te zijn.

 

 

 

 

Model van volmacht

Maximaal 5 volmachten per aanwezig lid.

 

 

Ondergetekende,   ………………………………………………………………………

 

stemgerechtigd lid met erkenningsnummer  N ………..

 

geeft hierbij volmacht aan  ……………………………………………………………

 

om in zijn/haar naam te stemmen op de A.V. van VVJ en AVBB van 22 februari 2014.