Van Quickenborne berooft beroepsjournalisten van zelfbetaalde pensioensupplement

Dringend is het allemaal wel. Vandeweek wil de regering-Di Rupo nog haar ontwerp van programmawet door het parlement loodsen, en daar is de afschaffing van het aanvullende journalistenpensioen stoemelings ook in opgenomen. Naar de reden voor deze holdup is het raden, want de federale overheid realiseert er geen enkele besparing mee. Het journalistenpensioen is (was?) immers een zelffinancierend systeem. Of het moet zijn dat Van Quickenborne er de mediapatroons een cadeau mee wilde doen – ten koste van zowat 3500 beroepsjournalisten. Door het wegvallen van een (klein) stukje aanvullende sociale bijdrage zouden de mediahuizen een (klein) beetje kunnen besparen op de journalistenlonen.

Of Van Quickenborne in zijn opzet lukt, moet nog blijken. De AVBB haalt in het korte tijdsbestek dat ze heeft in elk geval nog het onderste uit de kan. Zolang het journalistenpensioen niet formeel is opgedoekt, blijft het overigens belangrijk dat de werkgevers de aanvullende sociale bijdragen ervoor blijven betalen. Het enige goede nieuws is nu eenmaal dat aan verworven rechten niet zou worden geraakt (en dat 55-plussers helemaal zouden worden ontzien).  (PD)

 

Voor meer informatie over het aanvullende pensioen voor loontrekkende beroepsjournalisten:

https://journalist.be/beroepsjournalist/oud-journalisten/aanvullend-pensioen

 

VVJ
Vlaamse Vereniging van Journalisten

 AVBB
Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België 

OPEN BRIEF AAN

  • DE LEDEN VAN DE FEDERALE REGERING
  • DE FEDERALE PARLEMENTSLEDEN VAN KAMER EN SENAAT
  • DE VOORZITTERS VAN DE POLITIEKE PARTIJEN 

 17 december 2011

Geachte heer, mevrouw,

Betreft: pensioen van loontrekkende beroepsjournalisten

Sinds 1971 bepaalt de wet een aanvullend pensioen voor loontrekkende beroepsjournalisten. Het gaat om een zelffinancierend systeem, dat via aanvullende sociale bijdragen van zowel werkgevers (2% van het brutoloon) en de werknemers-beroepsjournalisten zelf (1% van het brutoloon) leidt tot een pensioensupplement. Bij een volledige beroepsloopbaan beloopt dit 33%, bij een onvolledige carrière wordt er prorata gerekend.

Het regeerakkoord bepaalde reeds – onder de hoofding ‘verlenging van de beroepsloopbaan’ – dat specifieke pensioenstelsels zouden worden afgestemd op het algemene pensioenregime. En in het ontwerp van programmawet, dat de regering zopas aan het parlement heeft voorgelegd, staat nu ook dat het aanvullende pensioen van loontrekkende beroepsjournalisten zou worden afgeschaft.

We vragen u met aandrang, geachte heer, mevrouw, om zich met klem tegen deze wetswijziging te verzetten. Ze schiet haar doel immers volledig voorbij.

Om te beginnen heeft deze maatregel niets te maken met de beoogde verlenging van de beroepsloopbaan. Het specifieke van het aanvullende journalistenpensioen zit hem louter en alleen in de berekening. Voor het pensioensupplement zijn de carrières van beroepsjournalisten altijd al berekend geweest op 45 jaar.

Het aanvullende journalistenpensioen wordt bovendien gefinancierd door de mediasector zelf, via aanvullende verplichte sociale bijdragen aan de RVP. Zoals gezegd gaat het om een werkgeversbijdrage van 2% op het brutoloon en een werknemersbijdrage van 1% op het brutoloon. De federale overheid financiert dus op geen enkele manier dit pensioensupplement, en de schrapping ervan zal haar dan ook geen enkele besparing opleveren – veeleer integendeel. Op dit ogenblik zijn er veel meer journalisten die bijdragen tot het stelsel dan dat er journalisten van genieten; het aantal beroepsjournalisten is de voorbije 20 jaar verdubbeld en elke journalist draagt bij vanaf het begin. De enige overheidstussenkomst gebeurt voorlopig nog vanwege de Gemeenschappen, die bijdragen aan de financiering van de pensioensupplementen van oudere beroepsjournalisten, die al voor 1971 aan het werk waren. Die tussenkomst verlenen de Gemeenschappen in het kader van de steun aan de pers, en ze neemt de vorm aan van subsidies van respectievelijk € 54.000 voor de VVJ en € 44.000 voor de AJP. Die sommen worden door ons elk jaar opnieuw onmiddellijk aan de RVP doorgestort.

Het aanvullende journalistenpensioen afschaffen – zelfs met behoud van opgebouwde rechten – zou als enig effect hebben dat de mediabedrijven verder kunnen besparen op hun loonkosten. Maar de beroepsjournalisten zelf worden de grote verliezer. Zeker nu velen van hen nu al niet over behoorlijk te noemen loonvoorwaarden beschikken en evenmin kunnen genieten van groepsverzekeringen.

We begrijpen niet waarom, in alle overhaasting en zonder maar het minste overleg met de betrokkenen, wordt overgegaan tot de afschaffing van een zelffinancierend pensioenstelsel dat bovendien behoort tot de eerste pensioenpijler die de overheid beweert te willen versterken. Onze vraag betreft niet de instandhouding van een privilege. Integendeel, als ook andere sectoren op deze manier zouden bijdragen aan de RVP, dan was de toekomst van het wettelijke pensioenstelsel mogelijk beter gewaarborgd.

Daarom vragen we u, geachte heer, mevrouw, om zich tijdens het debat en de stemming over deze wetswijziging te willen verzetten. Op zijn minst vergt deze aanpassing een ernstig debat tussen de overheid en onze beroepssector.

Alvast dank voor de aandacht die u hieraan zal willen geven. We zullen de verdere politieke afhandeling van dit dossier in elk geval nauwlettend opvolgen. Laat niet na ons uw persoonlijke positie ter kennis te brengen.

Met de meeste hoogachting,

François Ryckmans, voorzitter AVBB/AJP

Marc Van de Looverbosch, co-voorzitter AVBB/VVJ

Martine Simonis, secrétaire nationale AVBB/AJP

Pol Deltour, nationaal secretaris AVBB/VVJ