AVBB en uitgevers verwerpen restrictieve aanpak pers op proces-Janssen

Zo is het de nieuwsmedia verboden beelden te maken, laat staan te publiceren of uit te zenden, van de beschuldigde. Zelfs het maken van tekeningen van diezelfde beschuldigde is op vraag van zijn raadsman door de voorzitter van het assisenhof verboden.

De AVBB, VDP/JFB en FEBELMAG herinneren eraan dat het publiek, zeker in maatschappelijk belangrijke zaken zoals het proces-Janssen, een recht op informatie heeft, dat niet enkel tekst maar ook beeld omvat. De wens van de beschuldigde om niet te worden afgebeeld is zeker een relevant element in de afweging, maar het mag niet het enige zijn en het mag het recht op informatie niet zomaar verdringen. De VVJ/AJP, VDP/JFB en FEBELMAG roepen de voorzitter van het hof van assisen dan ook op tot een evenwichtiger afweging van de diverse belangen en rechten. Ze wijzen er daarbij op dat het geenszins de bedoeling is dat camera’s de beschuldigde continu in beeld brengen, maar regelmatige beeldopnames moeten wel kunnen.

De verenigde beroepsverenigingen van de media betreuren verder de restrictieve opstelling van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en de stafhouders van Tongeren en Hasselt, die advocaten hebben verplicht om zich eerst tot hen te wenden vooraleer zij enige verklaring over de zaak-Janssen afleggen aan de pers. Behalve een voor de journalistiek tergend vertragend effect, heeft deze maatregel ook een sterk ontradend effect ten aanzien van alle advocaten die zich over de zaak-Janssen zouden willen uitspreken. Ook deze ingreep neigt dan ook naar een informatiestop die haaks staat op de vrije informatiestroom en het recht op informatie van het publiek.

De AVBB, VDP/JFB en FEBELMAG herinneren tot slot aan de uiterst beperkte capaciteit van de assisenzaal in Tongeren, waardoor uiteindelijk slechts elf (!) journalisten in de mogelijkheid zijn om het proces-Janssen rechtstreeks te volgen. Met enkele praktische ingrepen zou het nochtans mogelijk zijn geweest om dit proces voor een veel groter publiek toegankelijk te maken, op die manier de transparantie ervan te vergroten en meteen elke schijn van informatieverduistering tegen te gaan.

De VVJ/AJP, VDP/JFB en FEBELMAG vragen behalve aan de bevoegde gerechtelijke instanties ook aan de minister van Justitie om alles in het werk te stellen voor een behoorlijke rechtsbedeling, die inherent ook de openbaarheid ervan inhoudt en langs die weg tegemoet te komen aan het recht op informatie van de bevolking.