Freelancers moeten naar het ondernemingsloket

Tot voor kort zaten in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) enkel handels- en ambachtondernemingen, vennootschappen en ondernemingen met btw-plicht of personeel dat onderworpen is aan de RSZ werden opgenomen. Een nieuwe wet voegt daar aan toe: vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen. Het gaat om zogenaamde ‘niet-handelsondernemingen naar privaat recht’, met een vestiging in België.

Dergelijke ondernemingen – freelancejournalisten bijvoorbeeld – die hun activiteit al uitoefenden vóór 30 juni, zullen automatisch worden opgenomen in de KBO en een ondernemingsnummer krijgen. Dat gebeurt op basis van al aanwezige registers bij het RSVZ, of lijsten van ordes (denk aan artsen of advocaten). Het inladen van die gegevens in de KBO zal in fases verlopen. Zelfstandige journalisten zijn op dit ogenblik nog niet opgenomen.
Wie na 30 juni 2009 start in een vrij, intellectueel of dienstverlenend beroep, zal meteen kunnen beginnen met een ondernemingsnummer. Voor de procedure wordt een onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Een natuurlijke persoon wendt zich tot een ondernemingsloket, waar de volledige inschrijving kan gebeuren. Voor erkende ondernemingsloketten: zie http://www.mineco.fgov.be/enterprises/crossroads_bank/bce_kbo_nl_006.htm.
Het ondernemingsloket kan meteen ook de inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds regelen.
Rechtspersonen moeten eerst bij de griffie van de rechtbank van koophandel of een notaris, die de plichtplegingen verrichten voor het oprichten van de onderneming met rechtspersoonlijkheid en het toekennen van het ondernemingsnummer. Daarna moeten de aard van ‘niet-handelsonderneming naar privaat recht’, de activiteiten en de vestigingseenheden worden ingeschreven door een ondernemingsloket.
De eerste inschrijving van een startende niet-handelsonderneming is gratis. Wie later wijzigingen aanbrengt of de onderneming stopzet, moet daarvoor wel betalen. Elke wijziging (nieuw adres van de onderneming, andere of bijkomende activiteit, overschakeling van eenmanszaak naar vennootschap, enzovoort) moet worden gemeld bij het ondernemingsloket.

Als u zich, als zelfstandig beroepsjournalist, tot een ondernemingsloket wendt, let er dan op dat u zeker als ‘niet-handelsonderneming’ wordt ingeschreven. Franstalige collega’s hebben immers al ervaren dat ondernemingsloketten in hun taalgebied journalistiek soms beschouwen als een commerciële of handelsactiviteit. Dat is in strijd met de wet van december 1963 die beroepsjournalisten net verbiedt handelsactiviteiten uit te oefenen. Op 10 augustus heeft de KBO dan ook laten weten dat erkende beroepsjournalisten per definitie moeten worden gezien als een ‘niet-handelsonderneming’. Ook stagiair-beroepsjournalisten verkeren in dit geval. Een nota in die zin is inmiddels rondgestuurd naar alle ondernemingsloketten.
Voor niet-erkende journalisten ligt de zaak iets gecompliceerder: die kunnen eventueel wél commerciële activiteiten hebben en dus als handelsonderneming worden beschouwd, als ze beantwoorden aan vier criteria: ze zijn zelfstandig, voeren reclame voor hun activiteit, hebben op voorhand bekende tarieven en richten zich tot een groot publiek.
Wie meer concrete informatie wenst over zijn of haar individuele situatie, kan terecht bij de beheersdienst van de KBO: Leuvenseweg, 44 in 1000 Brussel.
Telefoon: 0800 12 033. Email: Helpdesk.kbo@economie.fgov.be.