Klachten Paul Put ongegrond verklaard

In de zaak tegen Het Nieuwsblad had Put onder meer verwezen naar afspraken die hij met een journalist van die krant had gemaakt om bepaalde onderwerpen niet ter sprake te brengen in een interview. Maar de Raad voor de Journalistiek is van oordeel dat de afspraken niet of althans onvoldoende gepreciseerd zijn om gewag te kunnen maken van een fout van de journalist.

Afspraken over de inhoud van een interview of de voorinzage van teksten moeten nageleefd worden, maar ze dienen juist om die reden duidelijk en ondubbelzinnig te zijn.

In verband met de klacht tegen de VRT vindt de Raad dat de omroep terecht aanvoert dat in de berichtgeving over de omkoopaffaire bij het voetbal alle relevante standpunten aan bod moeten komen, maar dat dit niet noodzakelijk in één en dezelfde uitzending dient te gebeuren.

Algemeen kan worden vastgesteld dat in de loop van de maanden, tijdens de welke over de affaire werd bericht, het standpunt van klager herhaaldelijk naar voren is gebracht in de uitzendingen van de VRT-televisienieuwsdienst. (foto: Nico Vereecken, Photo News)