Justitieminister steunt bronnenbescherming journalist

Onkelinx zei in de Kamercommissie voor Justitie dat de Senaat het wetsontwerp dat de Kamer eerder, in mei vorig jaar al goedkeurde, verder heeft verfijnd. “Ik steun dan ook de aanpassingen die de Senaat heeft aangebracht. Zij verbeteren werkelijk de bestaande onzekere situatie.”

De Justitieminister vermeldde de uitbreiding van het toepassingsgebied naar ‘medewerkers’ van de al beschermde journalisten. Ook de uitzondering op het bronnengeheim, die te maken heeft met de bescherming van de fysieke integriteit van derden, is beter geformuleerd.

Onkelinx: “Belangrijk is tevens dat de Senaat de journalisten niet alleen gevrijwaard heeft voor betichtingen inzake heling wanneer zij zich beroepen op hun zwijgrecht, maar het ook onmogelijk heeft gemaakt om hen te beschouwen als medeplichtigde wanneer hun informatiebron zich zou schuldig gemaakt hebben aan de schending van zijn beroepsgeheim.”

N-VA-kamerlid Patrick De Groote diende intussen wel een amendement in op het Senaatsontwerp. De Groote wil het beschermingsgebied van de wet ook uitbreiden tot niet-professionelen, waardoor bij wijze van spreken de minste auteur van een pamflet zich al op het bronnengeheim zou kunnen beroepen. Het amendement van De Groote is hem ingefluisterd door de VJV (Vlaamse Journalisten Vereniging), een wat duistere organisatie die overigens geen uitstaans heeft met de VVJ.
De AVBB maakte overigens reeds expliciet voorbehoud bij het amendement, en vroeg de Kamer vast te houden aan de omschrijving van de Senaat die erop neerkomt dat de bescherming geldt voor ‘journalisten die als loontrekkende of zelfstandige werkzaam zijn’ bij een publiek informatiemedium.

De Kamercommissie voor Justitie buigt zich dezer dagen, tussen talrijke andere wetsvoorstellen door, over het wetsontwerp-bronnenbescherming.

De parlementaire behandeling is ook te volgen op de website van de Kamer: www.dekamer.be.