Senaat keurt bescherming bronnengeheim unaniem goed

Alle 54 aanwezige senatoren stemden om 18u35 voor de tekst, die eerder ook al door de Senaatscommissie voor Justitie unaniem goedgekeurd was. Verscheidene senatoren verwezen naar de recente huiszoeking en telefoonregistratie bij de redactie van de krant De Morgen (zie eerdere nieuwsberichten op deze website) om hun stemhouding te verantwoorden.

Het ontwerp moet wettelijke bescherming bieden aan journalisten die informatie putten uit vertrouwelijke informatiebronnen. Justitie kan hen niet langer onder druk zetten om hun anonieme informanten prijs te geven, en ook huiszoekingen, telefoontaps of inbeslagnemingen van journalistiek werkmateriaal zijn voortaan taboe. Journalisten worden verder afgeschermd voor persoonlijke vervolgingen wegens ‘heling van documenten’ of ‘medeplichtigheid aan de schending van beroepsgeheim’ wanneer bijvoorbeeld een advocaat of ambtenaar informatie zou lekken naar de pers. Maar de komende wet verandert voor de volledigheid niets aan de aansprakelijkheid van journalisten voor hun uiteindelijke publicaties of uitzendingen, aansprakelijkheid die onverkort blijft gelden.

Het bronnengeheim valt niet in te roepen wanneer de bekendmaking van de informant accuut dreigende levensdelicten kan voorkomen en de identiteit slechts via de journalist verkregen kan worden. Die uitzondering is door de Senaat enigszins verfijnd in vergelijking met de algemenere tekst die de Kamer van Volksvertegenwoordigers in mei 2004 had goedgekeurd. Het Kamerontwerp verwees nog naar het brede antiterrorisme-artikel in het strafwetboek als basis om het journalistieke bronnengeheim te kunnen doorbreken.

De Senaat verbeterde de tekst van de Kamer overigens ook nog op een paar andere punten, waarmee hij tegemoet kwam aan meerdere verzuchtingen die de AVBB tijdens de parlementaire besprekingen had geformuleerd. Zo vallen nu ook redactionele medewerkers van de journalist onder het beschermingsgebied.

Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) zei donderdag dat ze hoopte dat de Kamer de tekst van de Senaat nu snel zou bevestigen. De Kamer heeft, in het kader van het huidige tweekamerstelsel, hoe dan ook het laatste woord over de tekst. Ook de AVBB dringt er intussen bij de kamerleden op aan dat ze ten spoedigste werk maken van de goedkeuring van het wetsontwerp dat unaniem door de Senaat is aanvaard.

(PD)