Bronnengeheim komt versterkt uit Senaat

Met de wijzigingen komen de senatoren in grote lijnen tegemoet aan een reeks verzuchtingen die de AVBB had geformuleerd omtrent de wettekst die de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 6 mei 2004 goedkeurde.

Zo wordt het toepassingsgebied van de bescherming uitgebreid tot ‘redactiemedewerkers’ die – in het spoor van de eigenlijke journalist – op de hoogte kunnen zijn van de oorsprong van vertrouwelijke informatie.

De uitzondering op de bescherming die te maken heeft met de strijd tegen het terrorisme, wordt strakker omschreven. Er wordt nu vereist dat hier een accute fysieke bedreiging aan vasthangt.
Tot slot worden journalisten uit de wind gezet voor persoonlijke vervolgingen wegens medeplichtigheid wanneer iemand (een ambtenaar, een advocaat etcetera) zijn beroepsgeheim schendt. Ook dat bleef een achterpoort waarlangs Justitie het journalistieke bronnengeheim nog altijd konden doorbreken.

Twee andere AVBB-voorstellen werden door de Senaatscommissie Justitie niet aangenomen omdat hieraan in de nakende hervorming-Franchimont tegemoetgekomen wordt. Zo zal Justitie in de toekomst onder geen enkel beding gebruik kunnen maken van materiaal dat ze met schending van het journalistieke bronnengeheim bijeensprokkelt.

De plenaire Senaat buigt zich op donderdag 20 januari e.k. over de tekst.
Die wordt vervolgens teruggezonden naar de Kamer, die zoals bekend het laatste woord heeft.

PD