Senaat bekijkt bronnengeheim

De Senaat moet stilaan haast maken met het wetsontwerp, dat begin mei al door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd werd. De ‘evocatietermijn’, binnen dewelke de senatoren de tekst terug aan de Kamer moeten bezorgen, loopt op 20 december onherroepelijk af. Gaan de senatoren die termijn te buiten, dan wordt de tekst die de Kamer op 6 mei goedkeurde definitief wet. Hoe dan ook behoudt de Kamer het laatste woord, en kan zij de eventuele wijzigingen vanwege de Senaat weer schrappen.

Verscheidene senatoren dienden amendementen in op het Kamervoorstel. De meeste daarvan komen tegemoet aan verzuchtingen die de AVBB ondermeer tijdens een hoorzitting van de Senaatscommissie Justitie formuleerde. Zo wordt de reikwijdte van het bronnengeheim uitgebreid tot alle redactiemedewerkers die tesamen met de eigenlijke journalist kennis kunnen hebben van de vertrouwelijke herkomst van informatie. De beperking van het bronnengeheim in gevallen van ‘terroristische dreiging’ wordt strakker geformuleerd. In een amendement schrijft PS-senator Philippe Mahoux dat de bedreiging in kwestie een duidelijk fysiek karakter moet hebben. De AVBB heeft geen moeite met de beperking van het bronnengeheim in gevallen waar de fysieke integriteit van personen ernstig wordt bedreigd. Ook belangrijk is dat een journalist die zijn vertrouwelijke bron beschermt niet langer persoonlijk zou kunnen vervolgd worden voor de ‘medeplichtigheid aan de schending van beroepsgeheim’. Tot dusver gold die immuniteit enkel voor vervolgingen voor de ‘heling van vervreemde documenten’. Een ander amendement houdt in dat een journalist die door justitie of politie ondervraagd wordt over zijn bronnen vooraf expliciet gewezen wordt op zijn recht om te zwijgen. Tot slot zouden alle bewijsmiddelen en procedurestappen die het journalistieke bronnengeheim schenden nietig worden verklaard. Op zo’n sanctie had de AVBB eveneens aangedrongen. Verscheidene senatoren lijken er dus op uit in het Kamervoorstel de poortjes te sluiten die justitie nog altijd toelaten het journalistieke bronnengeheim te kraken. Het blijft nu nog even wachten op de stemming in respectievelijk de Senaatscommissie voor Justitie en de plenaire Senaat. (Foto: senate.be)