You are here

Voordelen lidmaatschap

Voordelen per categorie

Prijskortingen

Alle kortingen waar journalisten op vertoon van hun perskaart kunnen van genieten.

Algemene voordelen voor alle leden

Begeleiding van beginnende journalisten

Het VVJ-secretariaat steekt traditioneel veel tijd in het met raad en daad bijstaan van beginnende journalisten. Hoe geraken ze aan een stagiairskaart ? Hoeveel kunnen ze verdienen ? Welke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing ? Welke verplichtingen heeft een beginnende freelancer ? De VVJ participeert tevens in het Instituut voor de Journalistiek, dat in samenwerking met het Vlaamse vormingscentrum Syntra avondopleidingen organiseert gespreid over twee jaar.

De erkenning van beroepsjournalisten

Het VVJ-secretariaat waakt erover dat elke professionele journalist die volgens de wet van 30 december 1963 in aanmerking komt, erkend wordt als beroepsjournalist. Met alle faciliteiten die dat met zich meebrengt: persdocumenten, sociale tegemoetkomingen, prijsvoordelen... De VVJ/AVBB levert traditioneel de helft van de mandatarissen in de Erkenningscommissie voor Beroepsjournalisten (parallel met de mediabazen die de andere helft van de mandaten invullen).

Ons secretariaat zorgt er tevens voor dat de FOD Binnenlandse Zaken de gepaste persdocumenten opmaakt, en bezorgt deze vervolgens veilig aan de journalist. Het jaar 2012 stond overigens helemaal in het teken van een nieuwe ronde herziening van de erkenningen en bijhorende perskaarten. Bekijk in dat verband uw huidige persdocumenten nog maar eens goed, want de documenten 2012-2016 zouden er wel eens anders kunnen uitzien...

De officiële perskaart voor beroepsjournalisten: sleutel op vele deuren

Een officiële perskaart doet her en der deuren open gaan die voor het gewone publiek gesloten blijven. Zowel overheidsinstanties als private bedrijven en instellingen vragen regelmatig om persdocumenten te mogen zien vooraleer ze iemand als journalist binnen laten of faciliteiten gunnen. Politieagenten zijn wettelijk verplicht om de houders van een officiële perskaart maximale doorgang te verlenen wanneer ze hun job doen. In de sportwereld en de culturele sector gaan organisatoren uit van de officiële persdocumenten om journalisten een extra accreditatie toe te kennen voor competities of vertoningen. De AVBB/VVJ maakt er een punt van de nationale perskaart maximaal te promoten als laisser-passer bij elke gelegenheid die nieuwswaarde heeft.

Sociale onderhandelingen

De VVJ/AVBB neemt waar gewenst deel aan sociale onderhandelingen in de mediahuizen, bvb. voor nieuwe bedrijfs-CAO’s of een herstructureringsplan. Ook in de omroepsector treedt de VVJ meer dan eens op als vertegenwoordiger van het personeel, wat gelet op onze grote representativiteit op de redacties niet onlogisch is. Er zijn met de Vlaamse uitgevers geregeld ook gesprekken over een standaardovereenkomst voor freelancers. Maar dat dit voor de uitgevers niet onmiddellijk prioritair is, moge duidelijk zijn…

Bronnengeheim

Een wet van 7 april 2005 bekrachtigde op een ferme manier het recht van journalisten om hun vertrouwelijke informatiebronnen af te schermen. Toch is het gevaar nog niet volledig geweken. Sommige magistraten blijven het immers moeilijk hebben het journalistieke bronnengeheim ook in de praktijk te erkennen.

Redactionele onafhankelijkheid

Op weinig werkvloeren wordt zo veel gediscussieerd en geruzied als op een redactie, overigens over maatschappelijk en ethisch vaak zeer relevante onderwerpen. En dus is het niet abnormaal dat journalisten net dat ietsje beter worden afgeschermd van de humeuren en willekeuren van hun redactiechefs en managers. Daarvoor kan een redactiestatuut dienen: een document dat de verhoudingen tussen terreinjournalisten, hoofdredactie en directie vastlegt zodat de onafhankelijkheid van de redactie maximaal wordt gevrijwaard.

Vlaams Mediaminister Bourgeois zette in 2005 een schuchtere stap in de goede richting, door de perssteun aan de kranten en magazines te koppelen aan ‘respect voor de redactionele onafhankelijkheid’, maar toch blijven sommige mediabedrijven hun neus ophalen voor redactiestatuten. De VVJ blijft in elk geval waakzaam. In deze tijden van concentratievorming en commercialisering is redactionele onafhankelijkheid meer dan ooit van belang.

Werking rond zelfstandigen

Sinds enkele jaren besteedt de VVJ bijzondere aandacht aan de problemen van freelancejournalisten. Niet alleen vertegenwoordigen zij vandaag een kwart van het totale beroepsjournalistenbestand, bovendien zijn hun huidige loon- en werkvoorwaarden doorgaans niet om over naar huis te schrijven. In 2004 publiceerde de VVJ haar eerste Vademecum voor Zelfstandige Journalisten, in 2007 werd de derde editie gerealiseerd, die sindsdien uitsluitend via de website door VVJ-leden te raadplegen is en die jaarlijks geüpdatet wordt.

In dat vademecum vind je (achterin) een modelcontract dat de freelancer het best kan hanteren in de relaties met zijn of haar opdrachtgevers. Het kan veel discussies over betalingen, betalingstermijnen, beëindigen van samenwerking en dergelijke meer voorkomen. De VVJ blijft bovendien uiteraard vragende partij voor bindende afspraken over redelijke minimumvergoedingen, ook al doen de mediabazen daar al helemaal moeilijk over. Voor de verbetering van de individuele dienstverlening aan de zelfstandigen heeft de VVJ sinds eind 2005 een deeltijdse adviseur, Ivan Declercq, in dienst.

Het aanvullend journalistenpensioen

Loontrekkende beroepsjournalisten hebben op grond van een koninklijk besluit van 1971 recht op een aanvullend pensioen dat bij een volledige beroepscarrière oploopt tot 1/3 van het gewone werknemerspensioen. Een méér dan groen appeltje voor de dorst. Dit aanvullende pensioen wordt gefinancierd door bijzondere sociale bijdragen van werkgever en journalist, dit ten belope van respectievelijk 2 en 1 pct. van het brutoloon. Nog steeds zijn er mediahuizen die verzaken aan hun bijdrageplicht voor het aanvullende journalistenpensioen. Het blijft dus zaak op de loonfiche na te gaan of de bijdragen in kwestie wel degelijk worden betaald. Zoniet springt het VVJ-secretariaat bij om de kwestie bij de Pensioentoren geregulariseerd te krijgen.

Auteursrechten

De AVBB is oprichter van de Journalisten Auteurs Maatschappij (JAM), waarin ze tot vandaag volop blijft investeren. Een beter platform voor de vrijwaring van de auteursrechten van journalisten is dan ook niet denkbaar. Zo vormt de JAM voor journalisten ook een uitgelezen kanaal om hun reprografierechten op te vorderen, bij Reprobel dan wel Auvibel al naar gelang men voor print- of audiovisuele media werkt. Of: hoe geraak je als journalist aan een meer dan behoorlijk financieel extraatje ?

Raad voor de Journalistiek

De VVJ ligt mee aan de basis van de Raad voor de Journalistiek, waarin ze zich ook vandaag nog volop engageert. De Raad toonde zich dan ook een uiterst performante bewaker van de ethische beroepsregels van de journalist.

Persvrijheid

De AVBB/VVJ verdedigt als geen ander de persvrijheid. En het moet gezegd: België scoort op dat vlak niet zo heel slecht. Echte persvrijheid veronderstelt om te beginnen optimale omstandigheden voor de garing van informatie, bijvoorbeeld in de vorm van een accurate wetgeving op de openbaarheid van bestuur. Persvrijheid omvat daarnaast de maximale mogelijkheid tot publicatie en uitzending van nieuws, duiding en opinie, zij het met inachtneming van de gerechtvaardigde beperkingen hierop. De AVBB/VVJ is elke dag opnieuw in de weer om politieke, bestuurlijke, gerechtelijke maar ook private instanties op hun verantwoordelijkheden ter zake te wijzen.

Lobbying

Lobbying is voor een belangenvereniging allerminst een vies woord. Na elke verkiezing krijgen de nieuwe beleidsverantwoordelijken door AVBB of VVJ een Memorandum met vragen en beleidssuggesties voorgeschoteld. Ook de private sector wordt stelselmatig bevraagd.

Informatie troef

De VVJ beschikt over diverse informatiekanalen. VVJ-leden ontvangen automatisch het maandblad De Journalist en de JournalistenAgenda, en hebben bovendien toegang tot de volledige website www.journalist.be. Er is ook een jaarlijks geüpdatet Vademecum voor Zelfstandige Journalisten. Ook het Vademecum Pers-Gerecht wordt steeds verder uitgebouwd en geactualiseerd. Dat alles bovenop de individuele informatieverstrekking waarvoor het secretariaat dag in dag uit tekent, vanzelfsprekend.

Internationale samenwerking

Europa gaat steeds nadrukkelijker wegen op de communicatie- en informatierealiteit, en meer dan eens heeft dat ook onmiddellijke implicaties voor waar journalisten mee bezig zijn. Denk aan de hele concentratiediscussie, aan auteursrechten, of aan de uitwerking van een grensoverschrijdende aansprakelijkheidsregeling voor de pers.... Het is dan ook niet meer dan logisch dat AVBB/VVJ maximaal investeert in de initiatieven van de Internationale  Federatie van Journalisten (IFJ) en haar component de Europese Federatie van Journalisten  (EFJ). Overigens blijft dit natuurlijk ook het uitgelezen platform om iets aan de onveiligheid van journalisten in risicogebieden te doen.